برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب استفراغ

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب استفراغ تعبیر خواب استفراغ به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید: اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است. تعبیر خواب استفراغ به روایت امام جعفر صادق امام جعفر صادق(ع) درباره…Read More »

تعبیر خواب دلفین

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب دلفین معبرین غربی گویند: دیدن دلفین در خواب نشانه‌های بسیار خوبی به همراه دارد. دلفین سمبل راهنمای معنوی، ذکاوت و احساس اعتماد است. استفاده از توانایی‌های ذهنی می‌تواند باعث حرکت صعودی شما در زندگی گردد. دیدن دلفین در خواب همچنین…Read More »

تعبیر خواب کشتن یک نفر

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کشتن (قتل) ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید. جابر مغربی: اگر در…Read More »

تعبیر خواب طاووس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب طاووس منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به…Read More »

تعبیر خواب برق گرفتگی

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می…Read More »

تعبیر خواب لواشک

By | دسامبر 27, 2017

مزه ترش در خواب چه تعبیری دارد؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی…Read More »

تعبیر خواب هدیه گرفتن

By | دسامبر 27, 2017

ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه: از شما چیزی دزدیده خواهد شد تعبیر خواب هدیه دادن آنلی بیتون: دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است. لیلا…Read More »

تعبیر خواب ماشین سواری

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب ماشین دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم…Read More »

تعبیر خواب مرگ پدر

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب مردن نزدیکان مرگ و مرده، سمبل‌هایی رایج هستند که ممکن است دیدن آن‌ها در خواب، ما را نگران کند. مخصوصا اگر در خواب، مرگ یکی از عزیزان خود را مشاهده کنیم. در ابتدا باید بدانید که چنین خواب‌هایی به هیچ…Read More »

تعبیر خواب کفن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کفن اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد، مال حرام بدست می آورد و بیننده چنین خوابی را به آدمی…Read More »