برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب زالو

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب زالو معبرین غربی: دیدن زالو در خواب اشاره به منبعی دارد که در زندگی شما باعث تخلیه و خارج شدن قدرت و انرژی‌تان می‌گردد. همچنین این خواب می‌تواند اشاره به مردم، عادت‌ها یا احساسات منفی داشته باشد که باعث از…Read More »

تعبیر خواب اتوبوس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که…Read More »

تعبیر خواب مسجد

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب مسجد امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مسجد عبارت‌اند از: پادشاه قاضی عالمی بزرگ رئیس رهبر و پیشوا مسجد خطیب و خطبه خوان مؤذن قیم و سرپرست خوشنامی و شهرت خوب و نیک خیر و برکت زن خوب و نیکو. تعبیر…Read More »

تعبیر خواب عاشق شدن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب عشق منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین…Read More »

تعبیر خواب استفراغ

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب استفراغ تعبیر خواب استفراغ به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید: اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است. تعبیر خواب استفراغ به روایت امام جعفر صادق امام جعفر صادق(ع) درباره…Read More »

تعبیر خواب دلفین

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب دلفین معبرین غربی گویند: دیدن دلفین در خواب نشانه‌های بسیار خوبی به همراه دارد. دلفین سمبل راهنمای معنوی، ذکاوت و احساس اعتماد است. استفاده از توانایی‌های ذهنی می‌تواند باعث حرکت صعودی شما در زندگی گردد. دیدن دلفین در خواب همچنین…Read More »

تعبیر خواب کشتن یک نفر

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کشتن (قتل) ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید. جابر مغربی: اگر در…Read More »

تعبیر خواب طاووس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب طاووس منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به…Read More »

تعبیر خواب برق گرفتگی

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می…Read More »

تعبیر خواب لواشک

By | دسامبر 27, 2017

مزه ترش در خواب چه تعبیری دارد؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی…Read More »